Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Δραστηριότητα για τη Γ΄ Γυμνασίου: μαθαίνω το Σύμβολο της Πίστεως


1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· Ἀμήν.Ἑρμηνεία:


1.  Πιστεύω σὲ ἕνα Θεό, Πατέρα, πού κυβερνᾷ καὶ ἐξουσιάζει τὰ πάντα, δημιουργὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅλων τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων κόσμων καὶ πραγμάτων.

2.  Πιστεύω καὶ σὲ ἕναν Κύριο, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν μονογενῆ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Πατέρα προαιώνια. Εἶναι φῶς ἐπειδὴ γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Πατέρα του, ποὺ εἶναι φῶς· ἀληθινὸς Θεὸς ἐπειδὴ γεννήθηκε ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ δὲν δημιουργήθηκε σὰν τὰ ἄλλα κτίσματα·  ποὺ ἔχει τὴν ἴδια οὐσία μὲ τὸν Πατέρα καὶ ἀπὸ τὸν ὁποῖο Υἱὸ δημιουργήθηκαν τὰ πάντα.

3.  Αὐτὸν ποὺ γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὴν δικιά μας σωτηρία, κατέβηκε ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἔλαβε σάρκα ὅμοια μὲ τὴ δικιά μας ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ τὴ Μαρία τὴν Παρθένο καὶ ἔγινε ἄνθρωπος.

4.  Καὶ ποὺ σταυρώθηκε γιὰ χάρη μας τὴν ἐποχὴ τοῦ Ποντίου Πιλάτου καὶ μαρτύρησε καὶ ἐνταφιάστηκε.

5.  Καὶ ποὺ ἀναστήθηκε τὴν τρίτη ἡμέρα, σύμφωνα μὲ τὶς Γραφές.

6.  Καὶ ποὺ ἀνέβηκε στοὺς οὐρανοὺς καὶ κάθεται στὰ δεξιά του Πατέρα του.

7. Καὶ ποὺ πάλι θὰ ἐπιστρέψει μὲ δόξα γιὰ νὰ κρίνει τοὺς ζωντανοὺς καὶ τοὺς νεκρούς, τοῦ ὁποίου ἡ Βασιλεία δὲν θὰ ἔχει τέλος.

8. Πιστεύω καὶ στὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ποὺ ἔχει κυριότητα ὡς Θεός, ποὺ δίνει ζωή, ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα, ποὺ προσκυνεῖται καὶ δοξάζεται μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό, τὸ ὁποῖο μίλησε μέσα ἀπὸ τὸ στόμα τῶν προφητῶν.

9. Πιστεύω στὴν Ἐκκλησία ποὺ εἶναι μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολική.

10.  Ὁμολογῶ ὅτι ἕνα καὶ μοναδικὸ βάπτισμα μὲ κάνει μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ μοῦ παρέχει συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν.

11. Περιμένω μὲ ἐλπίδα τὴν ἀνάσταση ὅλων τῶν νεκρῶν κατὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία.

12.Καὶ μὲ τὴν τελικὴ κρίση τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸν Χριστὸ ἀναμένω κι ἐλπίζω ὅτι θὰ ἀξιωθῶ νὰ ἀπολαύσω τὴν μέλλουσα αἰώνια ζωὴ στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ· Ἀμήν.

Δραστηριότητα και για τις τρεις Τάξεις του Γυμνασίου: μαθαίνω την Προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα


Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,
καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἑρμηνεία:

Βασιλιὰ οὐράνιε, Παράκλητε, Πνεῦμα Ἅγιο, ποὺ ἀπὸ Σένα πηγάζει ἡ ἀλήθεια· ποὺ βρίσκεσαι παντοῦ καὶ μὲ τὴν παρουσία Σου γεμίζεις τὰ πάντα·
Ἐσὺ ποὺ εἶσαι ὁ θησαυρὸς καὶ ἡ πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ καὶ δωρίζεις τὴ ζωή,
ἔλα καὶ κατοίκησε μέσα μας, καὶ καθάρισέ μας ἀπὸ τὰ στίγματα τῆς ἁμαρτίας καὶ σῶσε, Πανάγαθε, τὶς ψυχές μας.

Δραστηριότητα και για τις τρεις Τάξεις του Γυμνασίου: Μαθαίνω την Κυριακή Προσευχή


Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέ­γκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονη­ροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ Βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήνΕρμηνεία:

Πατέρα μας, πού εσαι πανταχο παρών, λλ’ ξαιρετικ στος ορανος δείχνεις τν παρουσία σου, ς ναγνωριστε γιότητά σου, στε ν δοξαστε κα ν λατρευτε ξια τ νομά σου. Μακάρι ν ρθει βασιλεία σου (ν βασιλεύεις σ μς, ν κυβερνς τ ζωή μας). Μακάρι ν γίνει τ θέλημά σου, πως στν ορανό, τσι κα στν γ. Τ ψωμί μας, τ ναγκαο γι τ ζω δσε μας σήμερα. Κα χάρισέ μας τ χρέη μας (τ μαρτήματά μας), πως κα μες χαρίζουμε στος χρεστες μας (σ’ σους μάρτησαν σ μς). Κα ν μν πιτρέψεις ν ποκύψουμε σ πειρασμό, λλ γλύτωσέ μας π τν πονηρό.

Διότι δική σου (κα χι το πονηρο) εναι βασιλικ ξουσία κα δύναμη κα σχς στος αἰῶνες. μν